กิจกรรมเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนรอบข้าง โดยยึดหลักการตามมาตรฐานสากล (ISO 26000)
ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อีกทั้งยังตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของบรรษัทภิบาลที่ดี

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทฯ เริ่มจากการทำกิจกรรม
ภายในบริษัทฯ โดยการกระตุ้นจิตอาสาของพนักงาน ด้วยการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
ภายในโรงงาน จากนั้นจึงขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น 1 ใน พันธกิจหลักของการบริหารจัดการนโยบาย โดยนำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ปรับเข้ากับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าบริษัทแม่ (Toyota Global EMS) สรุปเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามกฏหมาย พันธสัญญา และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
 2. ดำเนินกิจกรรมเชิงป้องกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
  • มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
  • ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงพลังงานทางเลือกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานในโรงงานผลิต
  • ส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อปกป้องระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม โดย
  • ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
  • ลดการเกิดของเสียและนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงานและลดการปล่อยมลภาวะสู่ภายนอก

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการควบคุมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


 

หลักการดำเนินงานควบคุมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

กำหนดค่ามาตรฐานภายในที่เข้มกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด 20 % ในการควบคุมและติดตามผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเฝ้าระวังก่อนที่จะเกินค่ามาตรฐานกำหนด เพื่อป้องกันปัญหาได้อย่างทันถ่วงที รวมทั้งจัดให้มีการดูแล การตรวจสอบ
ตามคาบเวลาอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงาน

     
 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ

ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศตามลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เช่น "Oil mist collector ,
Dust Collector และ Wet scrubber ให้เหมาะสมและ ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง เพื่อบำบัดมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นให้ได้
ตามมาตรฐานกำหนดก่อนระบายสู่สิ่งแวดล้อม

     
 

การควบคุมและจัดการน้ำเสีย

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge & Chemical treatment เพื่อบำบัดน้ำทิ้งและcoollant ที่เกิดขึ้นก่อนระบาย
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของการนิคมฯ จึงมั่นใจได้ว่าน้ำเสียที่ระบายออกนอกโรงงานได้มาตรฐาน ทั้งของการนิคมฯ และ
มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

     
 

การจัดการของเสีย

 • มีพื้นที่รองรับการจัดเก็บของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ แบ่งประเภทของเสียชัดเจน
 • มีระบบการตรวจสอบประจำวันเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลระหว่างจัดเก็บและขนส่ง
 • มีระบบการตรวจสอบปลายทางของของเสีย (ผู้ให้บริการรับกำจัด) ก่อนการใช้บริการและขณะใช้บริการเพื่อให้เกิด
  ความมั่นใจว่าของเสียไปถึงมือผู้กำจัดโดยตรง ไม่มีการลักลอบทิ้งของเสียระหว่างทาง

     
 

การควบคุมการใช้สารเคมี

 • การควบคุมสารต้องห้าม (Toyota banned list chemical & SoCs) ในวัตถุดิบและสารเคมี
 • การยกระดับความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมา โดยการจัดทำ Green Purchasing Guideline
  เพื่อให้ได้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์
 • มีระบบการป้องกันการหกรั่วไหล และมีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง

     
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

 • กำหนดจุดเสี่ยงเพื่อเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน
 • วิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ

กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประสบ
ความสำเร็จบริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้

กิจกรรมภายในบริษัทฯ

 • รณรงค์ 7 พฤติกรรมสยามโตโยต้าฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment's Culture)
 • ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบโรงงาน เพื่อหาความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
  เป็นประจำทุกเดือน (EMC Patrol)
 • ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำงาน เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงาน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมตามความถี่ที่เหมาะสม
 • สื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือน ผ่านเวที Environment Talk , ECO News เป็นต้น

กิจกรรมภายนอกร่วมกับชุมชน/โรงงานข้างเคียง

 • ประเมินแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใกล้เคียง ปีละครั้ง
 • จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง
 • เชิญชุมชนและโรงงานข้างเคียงเข้าเยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯเพื่อสร้างความมั่นใจ
  และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

     

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ไม่เป็นเพียงนโยบายของบริษัทฯ เท่านั้น
แต่มันคือปรัชญาการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มุ่งผลักดันให้วัฏจักรสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

STM มุ่งเน้นทางด้านการศึกษาทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันในทุกยุคสมัย อาทิเช่น

โครงการ "ติดเครื่อง(ยนต์) ความรู้กับ STM"
(Engine Knowledge Sharing Project)

จากประสบการณ์การผลิตเครื่องยนต์ TOYOTA มากว่า 30 ปี STM ภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องยนต์ตลอดจนมาตรฐานและการบริหารจัดการด้านคุณภาพให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่นซึ่งเป็นความรู้ที่หาได้ยากในห้องเรียนผ่านโครงการ Engine Knowledge Sharing.

โครงการ "ห้องสมุดของหนู"

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของน้อง ๆ ในชุมชน โครงการห้องสมุดของหนูจะเข้าไปปรับปรุงเพิ่มเติมจุดที่โรงเรียนยังขาดแคลน อาทิเช่น โปรแกรมการบริหารจัดการการยืมคืนหนังสือ หนังสือและสื่อส่งเสริมทักษะต่าง ๆ

โครงการ "บริจาคเครื่องยนต์"
(Engine Donation)

เครื่องยนต์ เป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสำคัญ ทางด้านการศึกษา STM จึงสนับสนุนเครื่องยนต์ให้กับ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตวิศวกรและ ช่างเทคนิคที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

กิจกรรมส่งเสริมด้านการจราจร

STM ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านการจราจร จึงมีนโยบายในการปลูกฝังให้พนักงานขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร เราจึงได้มีการทำกิจกรรมทางด้านจราจรร่วมกับพนักงานและชุมชนดังต่อไปนี้

กิจกรรมอบรม ขับขี่ปลอดภัย

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรถรับ-ส่งพนักงานไปจนถึงการเพิ่มทักษะการขับขี่และการหยั่งรู้ระวังภัยของพนักงานในการขับขี่บนท้องถนน
 

กิจกรรมรณรงค์ในช่วงวันหยุดยาว

นอกจาก STM ได้ให้ความสนใจในการฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาแล้ว ผู้บริหารยังมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเดินทางอย่าง ปลอดภัย โดยเคารพในวินัยจราจรด้วยการทำ KYT ปฏิญานตนขับขี่โดยไม่ประมาทในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลต่างๆ อีกด้วย
 

สนับสนุนป้อมควบคุมงานจราจร

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกในเส้นทางเดินรถรับ-ส่งพนักงานและขนส่ง part สามารถขนส่งได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น
 

มอบสะพานลอย

STM ก่อสร้างสะพานลอยข้ามฝั่งโรงงาน เพื่อดูแลความเป็นอยู่พนักงานและคำนึงถึงความปลอดภัยจากการข้ามถนนในเส้นทางสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนได้ใช้สอยอีกด้วย
 

มอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานจราจร

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจร

โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ STM จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนรอบข้างอีกด้วย
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบข้าง

STM มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมส่วนรวมด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี รวมถึงกิจกรรมการปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองภายในบริษัทฯ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 อันเป็นกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

กิจกรรม 1 อำเภอ 1 กิจกรรม
(One Ampher One Activity หรือ OAOA)

เป็นกิจกรรมหลักด้าน CSR ตามนโยบายบริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยขยายรูปแบบของกิจกรรมจากเดิมในพื้นที่ 8 ตำบล รัศมี 5 กม.รอบบริษัทฯเป็น 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี ด้วยการส่งเสริมชุมชนด้านสุขภาพ ความปลอดภัย วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน อาทิเช่น กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ


กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

เป็นกิจกรรมที่ พนักงานและครอบครัว รวมถึงภาครัฐและชุมชนร่วมกันทำความดีถวายพ่อหลวง ร.9 อาทิเช่น กิจกรรมทำความสะอาดถนนสาธารณะ คูคลอง กิจกรรมทำดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทร์) กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้เกิดจากพนักงานจิตอาสาในการทำความดี
ทั้งสิ้น

โครงการ "น้ำกรองน้องดื่มได้"

เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่ยังขาดแคลน ให้มีน้ำดื่มที่สะอาด โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้กับ โรงเรียนใน 8 ตำบล โดยรอบพร้อมทั้งการส่งเสริมอาชีพ ต่างๆ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ (hydroponic) เพื่อการบริโภค ฯ และส่งเสริมอาชีพ ให้กับน้อง ๆ ในระดับปฐมวัย

กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นปีละ 8 ครั้ง และมีจำนวนคนบริจาคเพิ่ม ขึ้นในทุกปี


นอกจากนี้ STM ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในพื้นที่ 8 ตำบล เช่น โครงการสร้างอาชีพกับ STM และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมชน ภายใต้แนวคิด

"ชุมชนอยู่ได้ STM อยู่ได้"