ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นผู้นำการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าระดับโลกไปกับเรา

เลือกเมนูสมัครงาน

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง

ติดต่อ: ส่วนทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์: +66-38-469000,
+66-38-213451-5 ต่อ 777
Email: emp_hrm@siamtoyota.co.th

นักศึกษาฝึกงาน


Steering Your Intern Way with STM
โครงการฝึกงานกับ STM

STM เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในองค์กร และปฏิบัติงานจริง
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน โดยเปิดรับนิสิตนักศักษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาควิชาและสาขาต่างๆ
เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ให้รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

STM ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2 รูปแบบ คือ
1. โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนและสหกิจศึกษา
ระยะเวลาการฝึกงานภาคฤดูร้อน 1-3 เดือน
สหกิจศึกษา 4 เดือน ถึง 1 ปี
โครงการฝึกงานเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการทำโครงการระยะสั้นหรือผ่านงานที่
ได้รับมอบหมายอื่นๆ
2. โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
และสถาบันการศึกษา

ระยะเวลาการฝึกงาน 1 ปี
โครงการฝึกงานที่เน้นการ บูรณาการ การเรียนรู้ใน
สถาบันการศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการทำให้นิสิตนักศึกษาสามารถทํางาน
ตรงตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในระดับอุดมศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์:
สาขาเครื่องกล, สาขาอุตสาหการ,
สาขายานยนต์
1. กลุ่มช่างเทคนิค:
สาขาช่างกล, สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขายานยนต์
2. กลุ่มสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ:
สาขาสังคมศาสตร์, สาขาทรัพยากรบุคคล, สาขาการจัดการ
2. กลุ่มบริหารธุรกิจ:
สาขาการจัดการ, สาขาบัญชี
3. กลุ่มสาขาอื่นๆ:
สาขาตรงตามที่หน่วยงานเปิดรับ
3. กลุ่มสาขาอื่นๆ:
สาขาตรงตามที่หน่วยงานเปิดรับ

  • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
  • มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  • มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และสามารถเข้าร่วมจนจบโครงการ


trainee


สมัครเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาการคัดเลือกนักศึกษา
น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับ STM สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร และส่งมา
ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

Trainee

รับสมัคร       ก.ย. – ต.ค.
คัดเลือก        พ.ย.
ประกาศผล     ธ.ค.
  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลในไฟล์ พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาผลการศึกษาฉบับล่าสุด (Transcript)
  3. ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว และสำเนา ผลการศึกษาฉบับล่าสุด (Transcript) มายังอีเมลล์
    emp_hrm@siamtoyota.co.th, maneerat_s@siamtoyota.co.th, sophee_s@siamtoyota.co.th
  4. ช่วงเวลาการฝึกงาน


Steering Your Intern Way !
กำหนดเส้นทางอนาคตด้วยตัวเราเอง

มาเริ่มต้นความสำเร็จโดยการกำหนดเส้นทางการฝึกงานที่ STM ด้วยตัวของน้องๆ เอง ที่ STM น้องๆ จะได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองผ่านการทำงานจริง น้องๆ สามารถพูดคุยกับพี่ๆ ถึงโครงการ (Training project) ที่สนใจเพื่อร่วมกันกำหนด วางแผนโครงการและลงมือทำ ไปพร้อมๆ กัน "ความสำเร็จของน้องๆ เริ่มต้นที่ STM"trainee

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 038-469000, 038-213451-5 ต่อ 777
อีเมล์ : emp_hrm@siamtoyota.co.th, maneerat_s@siamtoyota.co.th, sophee_s@siamtoyota.co.th