ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นผู้นำการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าระดับโลกไปกับเรา

เลือกเมนูสมัครงาน

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง

ติดต่อ: ส่วนทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์: +66-38-469000,
+66-38-213451-5 ต่อ 777
Email: emp_hrm@siamtoyota.co.th

ครอบครัว STM

"ความประทับใจที่มีต่อ STM"


 • "บริษัทสยามโตโยต้าฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโอกาส"
  ซึ่งผมได้เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ สู่รุ่นน้องๆ อยู่เสมอ นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ
  มากมาย ทำให้สามารถพัฒนาตัวเอง อยู่ตลอดเวลาครับ


  สุรศักดิ์ เป้ามาลา
  ฝ่ายควบคุมการผลิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะ รัฐศาสตร์
 • ความสุขในการทำงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  สามารถหาได้จากที่นี่ ครับ


  จิรทีปต์ ดำรงยิ่งสุภาพ
  ส่วน Engineering Support No.1 ฝ่าย วิศวกรรมการผลิต
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล • STM สอนให้เรามีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีบทเรียนต่างๆ
  มากมายให้เราได้เรียนรู้ ทำให้เราเก่งและแกร่งในขณะที่พี่น้องและ
  เพื่อนก็มีรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่กันเสมอ


  ธราดล อำพันพงศ์
  ส่วน QUALITY ENGINEERING ฝ่ายประกันคุณภาพ
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล • ผมมั่นใจในระบบการบริหารของ STM ที่มุ่งเน้นการ
  พัฒนาบุคลากร ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
  อย่างมีประสิทธิภาพครับ


  ภัทรภณ พรเสริมลักษณ์
  ส่วน Manufacturing Engineering ฝ่าย ผลิตงานหล่อ
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ • การทำงานที่ STM มีช่องทางให้สื่อสารกับผู้บริหารได้ง่ายและ
  ใกล้ชิดจึงช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วพร้อมทั้งได้รับการยอมรับ
  ในงานที่นำเสนอเสมอ


  พิลาวัลย์ อนันตวุฒิ
  ส่วน Strategic Management ฝ่าย วางแผนองค์กร
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ
  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมการผลิต • STM ช่วยดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนออกมา
  ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมืออาชีพมีความรู้สึกรัก ผูกพันและเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน


  ปวีพร มิ่งเชื้อ
  ส่วน ทรัพยากรบุคคล ฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคล
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ เศรษฐศาสตร์ • ที่ทำงานก็เหมือนบ้านครับ บ้านมีทั้งทุกข์และสุข แต่มันคือที่ที่ใช่
  สำหรับเรา และ STM ก็คือที่ที่ใช่สำหรับผม


  ธีระศักดิ์ พุทธสมบัติ
  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบรูพา
  คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว • ในขณะที่บริษัทฯ กำลังเติบโตไปข้างหน้า แต่บริษัทฯ
  ก็ไม่ลืมที่จะดูแลพนักงานให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กันค่ะ


  ศิริกาญจน์ เหล่ารัดเดชา
  ส่วน สำนักงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณะ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
  เป็นสิ่งที่ผมได้มาจากที่นี่ STM


  ยุทธนา แสงศักดิ์
  ส่วน ซ่อมบำรุงที่ 1 ฝ่าย วิศวกรรมการผลิต
  สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง