ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นผู้นำการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าระดับโลกไปกับเรา

เลือกเมนูสมัครงาน

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง

ติดต่อ: ส่วนทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์: +66-38-469000,
+66-38-213451-5 ต่อ 777
Email: emp_hrm@siamtoyota.co.th

สวัสดิการพนักงาน


ตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน ด้วยสวัสดิการที่ดีที่สุด

STM ให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้


สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

ด้วยการคำนึงถึงภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นในแต่ละปี รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของพนักงาน STM จึงได้จัดสวัสดิการ ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ดังต่อไปนี้

 • เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
 • ค่าอาหาร


 • เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
 • เงินช่วยเหลือแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจ
  ในโอกาสต่างๆ

 • เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง, ค่าน้ำมันรถ
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

 • เงินรางวัลข้อเสนอแนะ
 • เงินรางวัลปฏิบัติงานสม่ำเสมอ

 • ค่าล่วงเวลา และค่าอาหารล่วงเวลา
 • ค่ากะ

 • รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 5, 10, 15, 20 ปี
 • เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม